Onze privacyverklaring voor jou

Het platform verzekerdvia.nl werkt strikt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens! Alle door jouw verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en zal alleen gebruikt worden voor de door jou gevraagde dienstverlening.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Op het verwerken van persoonsgegevens is specifieke wetgeving van toepassing. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is het orgaan dat toezicht houdt op naleving van de WPB. De regels en bepalingen van de WPB hebben als doel om de privacy van burgers te beschermen. De wet is op 1 september 2001 in werking getreden.

In de wet staat beschreven wanneer verwerking van persoonsgegevens is toegestaan. Afhankelijk van de aard van de verwerking kan expliciete toestemming van de betrokkenen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer de gegevens op een andere manier dan afgesproken is gebruikt gaan worden.

In de wet is ook het recht op inzage en correctie van persoonsgegevens vastgelegd. Wij zullen derden geen inzicht geven in je informatie, tenzij:

  • wij dat verplicht zijn krachtens wettelijke bepalingen of eisen van toezichthouders;
  • dit voortvloeit uit de aard van onze dienstverlening die wij voor je verzorgen;
  • je ons dit zelf verzoekt of met jouw instemming.

Ingeval je gegevens ter beschikking hebt gesteld ten behoeve van een offerte aanvraag, zullen wij deze gegevens direct na gebruik vernietigen. Een en ander hebben wij ook vastgelegd in ons dienstverleningsdocument. Voor zover je dit document niet hebt ontvangen, kunt je bij ons een exemplaar opvragen.